HMS

Deltageren

  • Deltakeren/foresatte erkjenner at aktiviteten havkajakk innebærer en grad av risiko.
  • Deltagere under 18 år må ha med seg foresatte. Nedre aldersgrense er 12 år.
  • Deltageren skal ha tidligere erfaring med kajakk og føle seg trygg på sjøen i denne padlekonkurransen.
  • Det er påbudt å ha på seg redningsvest for alle deltagere. Dette vil bli kontrollert før start.
  • Alle deltagerne skal ha lest sikkerhetsinstruksen før start. Denne deles ut sammen med startnummeret.

Arrangøren

  • Arrangøren gjør før start deltagerne kjent med at aktiviteten kajakk på sjøen innebærer en grad av risiko.
  • Arrangøren stiller med motorbåter langs løypa for økt sikkerhet og vil stille med mobiltelefon tilgjengelig under løpet.
  • Ordinær ambulanse bestilt fra 113 ved behov.

Risikobeskrivelse for padling

Padling er en risikosport, og faren for at uønsket hendelse kan skje er alltid til stede. Sikker padling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr, forebyggende og risikoreduserende tiltak.

Padling er en risikosport, og faren for at uønsket hendelse kan skje er alltid til stede. Sikker padling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr, forebyggende og risikoreduserende tiltak.

Å velte kajakken og deretter svømme er en av de meste sentrale risikomomentene i padling. Årsaken kan være uhell på bølger, strømskiller eller skjær.
Faremomenter er personskade, sitte fast i båten eller ikke få rullet båten opp igjen. Ved svømming risikerer en nedkjøling, utmattelse, fastkiling og i verste fall drukning.
Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og vann selv om sommeren. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Dersom en person eksponeres for kulde over et lengre tidsrom vil indikasjoner på hypotermi være ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati.
Kragerø Kajakkløp er en konkurranse som foregår som fellesstart. Vær derfor spesielt forsiktige i starten.

Forsøpling
Ta med søppel hjem eller bruk oppsatte søppelstativ.

Risikoanalyse

Nr.ArbeidsoperasjonFaremomentÅrsakRisikoreduserende tiltakKommentar
Transport
1.1Trafikk på vei til
Kragerø
Generell trafikkfareDiverse.Sikre last tilstrekkelig med
de nødvendige midler.
Forøvrig forutsettes at
andre regelverk med hensyn
til last på tak eller henger
følges.
Forholdet er ikke videre behandlet, da det forutsetter at vanlige
normer og regler for vegtrafikk overholdes.
1.2Transport av
utstyr
Løs last på
takstativ
eller henger
Dårlig eller
mangelfull
sikring.
Er man i tvil om lasten er sikret godt nok anbefales å stanse bilen
etter en kort stund for å kontrollere at lasten fortsatt sitter godt nok.
1.3ParkeringHindre
trafikk eller
skape farlige
trafikale situasjoner
under
parkering,
samt av og
på lasting.
Mangelfull,
feil eller
dårlig
midlertidig eller
permanent
parkering.
Parkering foregår ved at man kjører ned til brygga for å lesse av
kajakk og utstyr. Arrangøren vil være behjelpelig med å bære utstyr,
samt passe på utstyret. Deretter henvises bilen til offentlige
parkeringsplasser rundt om i byen.
1.4Av-/påstigningSkape farlige
situasjoner
for fører
eller
passasjerer
under av -og
påstigning
Ferdsel på land
2.1Bæring, synfaring
eller annen
aktivitet på land
Fall på land
eller i sjøen.
Pass på og følg med. Det er
viktig å passe på hverandre.
2.2Fall i vannFall i vann.Glatt
underlag
eller
snubler.
Pass på og følg med. Det er
viktig å passe på hverandre.
Arrangøren stiller med
kasteline.
Se også momenter under «nedkjøling»
Ferdsel i vann
3.1Nedkjøling;
kan være resultat
av både
kaldt vær/dårlig
klær og fall i
vann.
Nedkjøling,
nedsatt
vurderings-
evne eller
nedsatt
styrke.
Hypotermi.Vær kledd for den aktuelle
dagen og de rådende
forholdene.
Ved fall i vann, påse at det
settes av tid til, om
nødvendig, skifte av klær.
Vurder alltid temperatur
både i vann og i luft ved valg
av bekledning.
Pass på kameratene dine og
konkurrentene dine og se
etter tegn på hypotermi;
Merk spesielt turer om våren når lufttemperaturen kan være
forholdsvis høy, men vanntemperaturen fortsatt er vinterlig
3.2DrukningFall i vann,
velt av båt
Pass på kameratene dine og
konkurrentene dine og påse
at folk som kantrer faktisk
kommer seg opp. Flytevest
skal alltid benyttes.
Bruk nødvendig bekledning
for de aktuelle forholdene
(våtdrakt/tørrdrakt)
Det vises til regler for flytevest og redningsutstyr for fritidsbåter og
alle følger normale sjøvettregler.
3.3Kollisjon
med annet
fartøy
Feil
manøvrerin
g eller
feilberegnin
ga av kurs
og
hastighet.
Det vises til regler
vedrørende ferdsel på sjøen.
Vær synlig.
Bruk lykt i mørket og ved
dårlig sikt. Beregn ekstra
god avstand til andre
kajakker.
Ikke regn med at andre
båtførere ser/bryr seg om
deg.
Ulykker relatert til padling
5.1Lettere
personskade
FørstehjelpArrangør tar nødvendig
utstyr, deriblant
førstehjelpsutstyr.
Alle deltagere oppfordres til
å tilegne seg kunnska p om
førstehjelp.
Klubben skal regelmessig
aktivt tilby grunnleggende
førstehjelpskurs til
medlemmene.
Vær oppmerksom på potensielle psykologiske virkninger av alle
skader – disse kan redusere dømmekraften og/eller påvirke
gruppemedlemmets evne til videre aktivitet.
5.2Alvorlig
personskade
Skader som
krever tilsyn
av lege
Om nødvendig må pasienten
snarest evakueres til egnede
fasiliteter og/eller
ambulanse/rednings-
helikopter tilkalles.

Beredskapsplan ved ulykke

Skadet person
TILGANG TIL PASIENTEN: • SIKRE SKADESTEDET – Stabilisere pasienten –
Oppretthold gruppekontroll • RING # 113 1. HVEM RINGER, FRA HVOR. 2. HVA
HAR INNTRUFFET. 3. Navn på skadet person Bevissthet Åndedrett Puls
Smerter 4. BEKREFT MELDINGEN • ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS FOR
REDNINGSPERSONELL.
IKKE UMIDDELBAR TILGANG TIL PASIENTEN: • SIKRE SKADESTEDET –
Oppretthold gruppekontroll Kort situasjons rapport Videre plan Spesielle
behov • RING # 113 1. HVEM RINGER, FRA HVOR. 2. HVA HAR
INNTRUFFET. 3. Navn på skadet person Bevissthet Åndedrett Puls
Smerter 4. BEKREFT MELDINGEN • ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS
FOR REDNINGSPERSONELL.
Savnet person
• IVERKSETT EGET HASTESØK I HENHOLD TIL RESSURSER OG SITUASJON. Kort situasjons rapport Avtale videre arbeidsoppgaver Beredskapsplan for ulykke
i elv aktiveres • DERETTER VARSLE # 112 • OPPRETTHOLD GRUPPEKONTROLL

Arenakart

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close